Choroby i Leczenie

Guz mózgu - tkanka chorobowa rozrastająca się w jamie czaszki, powodująca wzmożenie ciśnienia śródczaszkowego.

Guz mózgu - przyczyny

Etiologia guzów nowotworowych mózgu nie jest do końca poznana.
Guzy nowotworowe mogą pochodzić z tkanki nerwowej i przerastać ją, jak również z tkanek otaczających (kości czaszki, gruczoły wydzielania wewnętrznego, czy osłonki nerwów).

Guz mózgu - rodzaje

• Nowotworowe:
- Należą tu glejaki (łagodne i złośliwe). Stanowią one aż 60% guzów mózgu. Do glejaków zaliczamy: gwiaździaki, skąpodrzewiaki, gąbczaki wielopostaciowe.
- Oponiaki - są przeważnie łagodne
- Nerwiaki - umiejscawiają się najczęściej w kącie mostowo-móżdżkowym i są łagodne.
- Gruczolaki - dotyczą przeważnie przysadki.
- Guzy przerzutowe - pochodzą najczęściej z płuc, narządów rodnych, nadnercza, np. mięsaki.
- Guzy wrodzone.

• Naczyniowe:
- Naczyniaki płodowe - są bardzo złośliwe.
- Tętniaki - zaliczamy tu tętniaki workowate i wrzecionowate. Najczęściej pochodzą z kręgu tętniczego mózgu i tętnic.
- Naczyniaki.

• Ziarniniaki:
- Gruźlicze.
- Kiłowe.

• Guzy pasożytnicze:
- Wągrzyca.
- Bąblowiec.

• Ropnie

Guz mózgu - objawy

Objawy guza mózgu dzielimy na:

• Ogólne: są następstwem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Zaliczamy tu:
- bóle głowy,
- nudności i wymioty,
- tarcza zastoinowa na dnie oka,
- zwolnienie rytmu serca,
- niekiedy zaburzenia psychiczne.

• Ogniskowe: zależą od umiejscowienia guza:
- W guzach płata czołowego najczęściej występuje zmiana usposobienia, spowolnienie, senność. Czasem występują niedowłady kończyn.
- Lewa półkula mózgu - zaburzenia ruchowe oraz zaburzenia mowy.
- Podstawa płata czołowego - zanik nerwu wzrokowego.
- Płat skroniowy - ubytki w polu widzenia.
- Tylna część lewego płata skroniowego - zaburzenia mowy w postaci trudności w rozumieniu i nazywaniu, napady padaczkowe charakteryzujące się halucynacjami smakowymi, węchowymi, słuchowymi i wzrokowymi.
- Okolica ruchowo-czuciowa - guzy powodują występowania napadów padaczkowych, ruchowych lub czuciowych. Częstym objawem są też różnego stopnia niedowłady lub porażenia kończyn oraz zaburzenia czucia powierzchownego lub głębokiego.
- Styk płata ciemieniowego, skroniowego i potylicznego lewej półkuli - powoduje zaburzenia mowy, głównie rozumienia i nazywania, oraz zaburzenia pisania, czytania i liczenia.
- Płat potyliczny - niedowidzenie połowiczne i występowanie napadów wzrokowych w postaci błysków lub wirowania światła.
- Siodło tureckie - zaburzenia wewnątrzwydzielnicze oraz upośledzenie wzroku i dwuskroniowe połowicze niedowidzenia. Na dnie oczu stwierdza się zanik pierwotny nerwów wzrokowych.
- Guzy móżdżku - powodują wczesne występowanie objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, zaburzenia równowagi, oczopląs i obniżenie napięcia mięśniowego kończyn.

Guz mózgu - rozpoznanie

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych (np. tomografia komputerowa - TK, rezonans magnetyczny - RM, EEG - badanie czynności elektrycznej mózgu, badanie dna oka) można obecnie bardzo wcześnie rozpoznać rodzaj guza i jego umiejscowienie, dzięki temu większość guzów jest całkowicie wyleczalna.

Guz mózgu - leczenie

Najczęściej operacyjne - ma na celu całkowite usunięcie guza. Nie leczony operacyjnie guz mózgu prowadzi prawie zawsze do śmierci. W przypadku guzów złośliwych (promienioczułych) po operacji stosuje się napromieniowanie. Jeśli guz nie da się usunąć ze względu na umiejscowienie, stosuje się inne metody, by obniżyć ciśnienie śródczaszkowe oraz zahamować rozrost nowotworu (cytostatyki). Pacjenci nieuleczalnie chorzy otaczani są opieką paliatywną.

Komentarze: