Owady

osowate_m-7322615Owady – inaczej insekty, są gromadą stawonogów. Stanowią najliczniejszą grupę zwierząt na świecie, szacowana liczba ich gatunków wynosi około miliona. Owady to bardzo zróżnicowana ekologicznie grupa zwierząt, zasiedlająca przeróżne środowiska i siedliska. Żyją we wszystkich środowiskach lądowych, ponadto w toku ewolucji przystosowały się także do życia w środowisku wodnym.

Owady – rodzaje

Ze względu właśnie na środowisko, możemy wyróżnić kilka grup ekologicznych owadów, takich jak:

  • latajc485ce_m-1713589owady wodne,
  • owady lądowe,
  • koprofauna,
  • nekrofauna,
  • gatunki ksylofagiczne,
  • gatunki saprobiontyczne.

Owady pożyteczne i owady szkodniki

chronione_m-2550252Owady spotykamy zatem we wszelkich warunkach, w wodzie, w powietrzu, na lądzie, pod ziemią, na roślinach i zwierzętach oraz w ich odchodach i padlinie. Jest to niebywałe rozprzestrzenienie się gatunku, które w połączeniu z jego możliwościami rozrodczymi i liczebnością, odgrywa niesłychanie ogromną rolę w życiu człowieka i jego gospodarce. Przy czym rola ta może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Do cech pożytecznych owadów należy zapylanie roślin rolnych, oczyszczanie gleby z martwych i gnijących resztek organicznych, poprawianie struktury glebowej, produkcja cenionych przez człowieka substancji (takich jak miód, wosk, kit pszczeli). Z drugiej jednak strony owady odgrywają rolę negatywną, która przejawia się niszczeniem lasów, upraw, ogrodów, niszczeniem zapasów pożywienia, roznoszeniem wielu groźnych dla ludzi chorób.

Owady pożyteczne dla człowieka

Tak doniosła rola owadów w życiu człowieka (i ogólnie w przyrodzie) wynika z wielu cech charakterystycznych dla owadów.

Warto wymienić kilka z nich:

  • zdolność lotu,
  • duża zdolność przystosowania się do nowych, często bardzo odmiennych środowisk,
  • małe wymiary owadów, pozwalające im wcisnąć się w najdrobniejsze szczeliny,
  • duża rozrodczość.

wodne_m-6332902Owady w znacznej większości są roślinożerne, żywią się liśćmi, igłami drzew iglastych, kwiatami, pędami, owocami czy korą. Istnieją również gatunki będące pasożytami, które odżywiają się kosztem swoich żywicieli.

Nie da się jednoznacznie ustalić przebiegu ewolucji owadów, gdyż istnieje zbyt mało dowodów kopalnych. Najstarszą znaną ludziom skamieliną owada jest gatunek Rhynognatha hirsti, która pochodzi z osadów pochodzących z wczesnego dewonu (czyli ma około 396 milionów lat). Jednak zdaniem naukowców owady mogą pochodzić z jeszcze wcześniejszego okresu – syluru (okres 443 – 416 milionów lat temu). Owady to także pierwsza grupa zwierząt, która nabyła umiejętność aktywnego latania.

Was this helpful?

1 / 1