Stary Testament

Pismo Święte jest jednym z najważniejszych utworów na świecie. Trudno porównać wagę i ważność tego dzieła do jakiegokolwiek innego utworu powstałego na przestrzeni dziejów. Składa się ono z dwóch części – Starego i Nowego Testamentu. Jest to zbiór ksiąg spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku. Przez chrześcijan i żydów księgi te uznawane są za natchnione przez Boga.

Stary Testament – księgi

Kanony Starego Testamentu są różne w różnych wyznaniach. Kanon bowiem jest indywidualną sprawą każdej wiary. Ogólnie przyjmuje się, że w skład tej części Biblii wchodzi 46 (kanon katolicki) lub 47 ksiąg. Prawosławny Stary Testament składa się natomiast z 50-53 ksiąg. Różnica wynika stąd, że niektóre odłamy przyjmują List Jeremiasza jako oddzielny tekst. Powstawanie Starego Testamentu współcześni badacze datują na okres od XII do II wieku przed naszą erą.

Stary Testament – treść

Jeśli chodzi o treść, to jest nią historia i dzieje ludu Izraela. Stary Testament ma różny wymiar religijny. Chrześcijanie podchodzą do Starego Testamentu jak do przygotowania na Nowy Testament, a także traktują go jako skarbnicę wiedzy, mądrości i opowieści historycznych. Co za tym idzie dzielą oni księgi Starego Testamentu na trzy rodzaje: historyczne, profetyczne i dydaktyczne. Judaizm natomiast stosuje inny podział: Pięcioksiąg Mojżeszowy (z hebr. Tora), Prorocy (z hebr. Newiim) i Pisma (z hebr. Ketuwim).

To właśnie dla religii judaistycznej najważniejszy jest Stary Testament. Największą czcią otaczają najstarszą część Biblii – Pięcioksiąg Mojżeszowy. Opisuje on powstanie świata, losy Żydów od czasów Abrahama do powrotu z Egiptu do ziemi Kanaan. To właśnie w Torze zawarte zostały podstawowe zasady judaizmu. Tora składa się z: księgi Genezis (Rodzaju), Księgi Wyjścia, Księgi Kapłańskiej, Księgi Liczb i Księgi Powtórzonego Prawa. Księgi te zawierają informacje o początku ludzkości, dziejach narodu Izraela i Abrahama. Ukazują też różnicę między sacrum a profanum. Są też skarbnicą wiedzy na temat sposobu sprawowania kultu religii judaistycznej. Można w nich znaleźć nawet opisy ubiorów.

Kolejną częścią Starego Testamentu są księgi hagiograficzne, czyli mówiące o życiu ważnych dla judaizmu osób, które z różnych powodów nie zostały uznane za proroków. Na księgi hagiograficzne składają się następujące części: Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Hioba, Księga Pieśni nad Pieśniami, Księga Rut, Lamentacje Jeremiasza, Księga Koheleta, Księga Estery, Księga Daniela, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza oraz 2 Księgi Kronik. Autorstwo ksiąg przypisuje się różnym twórcom. Co do niektórych nie ma wątpliwości, jak sama nazwa wskazuje Pięcioksiąg Mojżeszowy został napisany przez Mojżesza. Inni autorzy są mniej pewni.

Stara część Biblii jest jednym z najważniejszych dzieł literatury światowej. Niektórzy dopatrują się w nim zapisków historycznych. Jeżeli jednak patrzymy na ten utwór w tak racjonalny sposób, musimy mieć na uwadze, że opisane tak wydarzenia są raczej notatkami subiektywnymi, opisywanymi z punktu konkretnej osoby. Stary Testament stał się fundamentem kultury europejskiej. To właśnie tu biorą swoje korzenie takie gatunki literackie jak pieśń, psalm czy przypowieść. Dekalog zawarty w Starym Testamencie stał się dla podstawą moralności nie tylko dla wierzących w boskie pochodzenie Starego Testamentu. 10 przykazań stało się podstawą stosunków międzyludzkich i nawet najstarsze religie doceniają jego znaczenie. Stary Testament stał się też inspiracją dla wielu myślicieli, artystów i twórców. Jego znaczenie docenia się nie tylko w religiach katolickich, ale również porusza się ten temat na forum rozmów o innych religiach na świecie.

Was this helpful?

0 / 0