Weksel

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego imiennego, bądź na zlecenie, w którym trasant, czyli wystawca weksla dokonuje na rzecz odbiorcy weksla, czyli remitenta zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Weksel in blanco

Jest to weksel niewypełniony celowo, czyli taki, który nie został wypełniony w całości, lub też taki, który nie posiada niektórych wymaganych przez prawo weksla dla jego ważności. Brakującym elementem tego rodzaju weksla jest jego kwota. Zobowiązanie weksla in blanco, wiąże się z umową dodatkową, czyli tak zwaną deklaracją wekslową pomiędzy wystawcą, a remitentem. Obie strony uzgadniają wtedy dokładnie, które elementy weksla zostaną wypełnione. Warto dodać, że wystawca weksla in blanco i jego posiadacz, ponoszą ryzyko, że remitent, na rzecz, którego ma być wypłacone zobowiązanie weksla, wypełni go w sposób niezgodny z zawartą wcześniej umową i puści go w obieg.

Weksel trasowany

Jest to weksel sporządzony w formie ściśle przewidzianej prawem wekslowym, zawierający skierowanie przez wystawcę weksla do trasanta. Bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej w dokumencie sumy pieniężnej osobie, która wykazała nieprzerwany szereg indosów, w terminie płatności w oznaczonym miejscu i czasie. W wypadku, gdy wystawca weksla jest jednocześnie trasatem weksel nosi nazwę weksla trasowano czyli własnego.

Weksel – awal

Jest to czynność prawna, która polega na poręczeniu za cudzy dług wekslowy. Poręczyciel weksla odpowiada za zapłatę weksla na równi z osobą, której dług został poręczony. Aby poręczenie było formalnie ważne konieczne jest złożenie przez poręczyciela podpisu na przedniej stronie weksla, odwrotnej stronie, lub jego przedłużniku (kartce połączonej z wekslem).

Weksel – trasat

Jest to człowiek wskazany przez osobę wystawiającą weksel, bądź czek do zapłaty kwoty wskazanej na wekslu. Wskazanie trasata należy do przesłanek formalnych weksla lub czeku, od których to zależy ich ważność. W przypadku czeku trasatem pozostaje tylko i wyłącznie bank.

Elementy weksla własnego

 • Nazwa weksel w języku w jakim go wystawiono.
 • Bezwarunkowe polecenie określonej kwoty pieniężnej.
 • Nazwisko osoby płacącej (trasata).
 • Wyznaczenie terminu płatności.
 • Wyznaczenie miejsca płatności.
 • Nazwisko osoby, na której zlecenie bądź rzecz ma zostać dokonana wpłata.
 • Wyznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla.
 • Podpis wystawcy weksla.

Weksel – funkcje

 1. Kredytowa to weksel w roli pieniądza za usługę, towar.
 2. Płatnicza to weksel jako surogat ( środek zastępczy) pieniądza.
 3. Gwarancyjna to weksel jako zabezpieczenie zobowiązania.
 4. Obiegowa to przedmiot obrotu, wierzytelność może zostać przenoszona na inne osoby w drodze konieczności.
 5. Refinansowa to przedstawienie weksla do dyskonta w banku pozwala posiadaczowi weksla na uzyskanie sumy wekslowej, pomniejszonej o prowizję banku przed terminem płatności weksla (przez niektórych nie jest uważana za samodzielną funkcję, a jedynie za jeden z przejawów funkcji kredytowej).

Was this helpful?

1 / 0