Czytania na każdy dzień

Czytania to w Kościele katolickim część Mszy Świętej, zwanej Liturgią Słowa. W niedzielę i święta występują przeważnie po dwa czytania oraz Ewangelia, zaś w dni powszednie jest jedno i Ewangelia. Pierwsze czytanie może pochodzić ze Starego Testamentu i Dziejów Apostolskich. Zawarta w nim treść powinna mieć związek z Ewangelią (pośredni lub bezpośredni) tak, aby podkreślić ciągłość i jedność Starego i Nowego Testamentu Czytane jest zazwyczaj przez lektora, lecz może to być także ksiądz lub diakon. Drugie czytanie nie ma już tak mocnego powiązania z Ewangeliami i pochodzi z Nowego Testamentu – są to listy apostolskie lub Apokalipsa. Drugie czytanie występuje w niedziele i ważniejsze święta po odśpiewaniu psalmu responsoryjnego. Podobnie jak pierwsze, drugie czytanie może być odczytywane przez lektora, diakona lub księdza. Czytania niedzielne charakteryzują się cyklicznością – powtarzają się w cyklu trzyletnim, czytania w dni powszednie zaś wedle cyklu dzielonego na lata parzyste i nieparzyste. Czytania na każdy dzień znajdziemy w księdze znanej jako lekcjonarz.

Poniżej zamieszczone jest przykładowe czytanie na Niedzielę Wielkanocną

Pierwsze czytanie:

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.

(Dz 10, 34a. 37 – 43)

Drugie czytanie:

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

(Kol 3, 1 – 4)

Was this helpful?

0 / 0