Ewangelia, czytanie na dziś

Ewangelia – z języka greckiego euangelion, czyli dosłownie dobra nowina.

Termin ten w obecnych czasach ma cztery znaczenia:

  1. Gatunek literatury stosowanej, są to pisma chrześcijańskie, które opisują życie i śmierć Chrystusa.
  2. Dzielenie się wiarą za pośrednictwem autora, który natchniony jest przez Ducha Świętego.
  3. Ewangelią nazywana jest nauka chrześcijańska, głoszona najpierw przez samego Jezusa, później przez jego uczniów.
  4. Jest to jedna z ksiąg Nowego Testamentu.

Nowy Testament zawiera cztery Ewangelie, które zostały spisane w latach 65 – 100 naszej ery. Współczesne kościoły uznają ewangelie spisane przez uczniów Chrystusa – Mateusza, Marka, Jana, Łukasza. Taki skład Ewangelii został ukształtowany najprawdopodobniej w pierwszej połowie II wieku. Pierwszą wzmiankę o komplecie czterech Pism znajdujemy u Tacjana, który około roku 170 napisał „Harmonię czterech Ewangelii”. Ojciec Kościoła, święty Ireneusz z Lyonu około roku 180 uznał, że jest przekonany o świętości czterech Ewangelii. Podobny pogląd znaleźć możemy w tzw. Kanonie Muratoriego, który sporządzony był prawdopodobnie w drugiej połowie II wieku.

Jest wiele teorii, które dotyczą czasu spisania Ewangelii, oraz zależności pomiędzy nimi. Wyznawany jest obecnie pogląd, iż Ewangelie według Łukasza, Marka i Mateusza (zwane synoptycznymi) są powiązane ze sobą bliżej, niż ze Ewangelią Jana – używają podobnych wyrażeń, opisują podobne wydarzenia i mają podobnie zaaranżowaną treść. Wysuwany jest wniosek, że ci ewangeliści posługiwali się wspólnym źródłem.

Naukowcy postawili hipotezę, że pierwsza powstała Ewangelia Marka, natomiast Mateusz i Łukasz posiłkowali się nią, oraz innym źródłem, zwanym ewangelią Q (jej istnienie poddawane jest jednakże w wątpliwość. Równie kontrowersyjna jest tak zwana ewangelia Tomasza, w której możemy znaleźć wiele podobnych sformułowań, jak u Łukasza i Mateusza, które nie występują jednak u Marka. Interpretuje się ten fakt na dwa różne sposoby – pismo to mogło powstać bardzo wcześnie i Tomasz także korzystał ze źródła Q, lub powstał późno i opierał się o wcześniejsze dokonania Łukasza i Mateusza. Obie te hipotezy mają swoich gorących zwolenników i zagorzałych przeciwników.

Poza Ewangeliami uznanymi dzisiaj jako pisma natchnione i święte, mamy również do czynienia z pismami, które powstawały po śmierci Jezusa, opisujące jego życie. Najbardziej znana jest obecnie ewangelia Tomasza, wspomniana już wcześniej. Istnieje także odnaleziona w latach pięćdziesiątych XX wieku ewangelia Judasza. Ewangelie nieuznawane przez Kościół za natchnione nazywane są ewangeliami apokryficznymi. Uznaje się je za pisma gnostyckie, pisane w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, znamy obecnie ewangelie napisane rzekomo przez wszystkich niemal Apostołów, a także ewangelię Pseudo – Mateusza, Protoewangelię Jakuba, ewangelię Marii Magdaleny, Nikodema oraz wiele innych pism. Choć nie są uznawane przez Kościół za święte, są lekturą wielce ciekawą i wartą poznania.

Czytanie na dziś można posłuchać w Kościele. Zachęcamy do odwiedzin w modlitwie oraz wsłuchanie się w dzisiejsze czytanie ewangelii.

Was this helpful?

0 / 0