Grekokatolicyzm

Na przestrzeni dziejów zmieniała się mentalność ludzi. Stąd też pojawiły się nowe odłamy religijne i nowe prądy filozoficzne. Jednym z odłamów religijnych powstałych w wyniku przemian był grekokatolicyzm. Grekokatolicyzm jest odłamem chrześcijaństwa. Grekokatolicy przyjmują dogmatykę Kościoła Katolickiego. Szczególną uwagę przywiązują do Ducha Świętego i jego pochodzenia. Religia ta pozostaje w unii z Rzymem i co za tym idzie uznaje papieża za głowę Kościoła. Katolików i grekokatolików łączą także najważniejsze nauki, np. te dotyczące czyśćca. Ten odłam religijny przyjmuje jednak inne obrządki religijne, sposób sprawowania liturgii, prawo kościelne, a także odmienną organizację diecezjalną.

Grekokatolicyzm – charakterystyka

Grekokatolicyzm wyznaje obrządek bizantyjski. Aby zrozumieć pochodzenie grekokatolicyzmu należy uzmysłowić sobie kondycję Kościoła w pierwszym tysiącleciu naszej ery. Był to Kościół bardzo niejednolity. Wiele gmin religijnych rozwijało się odrębnie od siebie, często wyznając zupełnie inne zasady. Pod koniec IV wieku pojawiły się dwa główne odłamy – gminy połączone z Konstantynopolem, wyznające obrządek bizantyjski, nazywane powszechnie kościołem wschodnim oraz gminy sprzymierzone z Rzymem, propagujące obrządek rzymskokatolicki, zwane kościołem zachodnim. Grekokatolicyzm należy do orientacji wschodniej. Wynikało to głównie z tego, że ma on swoje początki na wschodzie, bo w Rusi Kijowskiej. To właśnie tam powstały pierwsze gminy wyznaniowe oraz stworzone pierwsze struktury kościoła greckokatolickiego.

Wielka schizma wschodnia

Wielki wpływ na historię tego odłamu miały wydarzenia z XI wieku. Otóż w 1054 roku doszło do rozłamu Kościoła wschodniego i zachodniego. Miejsce ma wówczas schizma wschodnia zmieniająca bieg świata religijnego. Oba kościoły objęły się wzajemnie klątwą – ekskomuniką. Kościół katolicki uznał bizantyjskie wyznania za „odszczepieństwo” i oczekiwał na powrót na swoje łono. Oczywiście domagał się reform i nie zamierzał akceptować kościoła grekokatolickiego w jego ówczesnym stanie. Przez wiele wieków Rzym dążył do pojednania z Konstantynopolem. Postawił jednak kilka warunków. Przede wszystkim kościoły bizantyjskie miały uznać zwierzchność biskupa Rzymu.

Grekokatolicyzm – święta

Drugim ważnym warunkiem było uznanie rzymskiej wykładni wiary. Oczywiście Kościół katolicki nie tylko wymagał, w zamian ofiarował zachowanie dotychczasowego obrządku liturgicznego, własnego języka i kalendarza. Zgodzono się także na zawieranie małżeństw przez niższe duchowieństwo. Zasady wiary grekokatolicy mają więc podobne do rzymskokatolickich wierzących. Grekokatolicy mają własny kalendarz oraz nieco odmienne święta religijne. Do najważniejszych świąt religijnych należą: Wigilia Bożego Narodzenia (6.01), Obrzezanie Chrystusa, Św. Bazylego Wielkiego, Nowy Rok (14.01), Trzech Świętych Ojców Kościoła: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa, Jana Złotoustego. Obrzędy grekokatolickie różnią się od obrządków zachodniego kościoła. Inaczej wyglądają podstawowe sakramenty, takie jak ślub.

Grekokatolicyzm a katolicyzm

Grekokatolicyzm jest powszechny na wschodzie, szczególnie na terenie Rosji. Współczesna polityka ekumeniczna sprawiła, że kościół greckokatolicki i rzymskokatolicki żyją w zgodzie. Nazywani są braćmi w wierze. Możliwe było to dzięki wzajemnym ustępstwom i licznym umowom. Oczywiście nadal istnieje wiele różnic i tematów spornych pomiędzy oboma wyznaniami. Jednakże wspólne źródło wiary daje możliwość nawiązania poprawnych stosunków. Niewątpliwe pomogły w tym zmiany czasów. Nikomu nie przychodzi już przecież organizowanie krucjat i przymusowe nawracanie do „właściwego” wyznania.

Was this helpful?

28 / 7