Marketing mix

Marketing mix inaczej zwany jest kompozycją marketingową. To jedno z najważniejszych pojęć marketingu, są to takie instrumenty (złożone w system współzależnych elementów), z pomocą których możemy czynnie oddziaływać na zjawiska rynkowe. Wyróżnia się kilka koncepcji mix marketingu, najbardziej popularną jest koncepcja 4P, rozszerzona formuła 7P oraz koncepcja 4C.

Koncepcja 4P obejmuje cztery kategorie: produkt (product), cenę (price), dystrybucję (place) oraz promocję (promotion).

1. Produkt – to każdy obiekt wymiany rynkowej, wszystko to, co może być przez rynek oferowane. Produktem może być zatem nie tylko dane dobro materialne, lecz również usługa, organizacja czy też koncepcja. Przy produkcie ważne są kwestie asortymentu, jakość, marka, opakowanie, gwarancja. Cechy produktu muszą odpowiadać potrzebom klientów, które w zamierzeniu produkt ma zaspokoić. Produkt może być rozpatrywany z punktu widzenia rynkowego, techniczno – technologicznego, cyklu życia.

2. Cena jest to wydatek, który musi ponieść konsument, by wejść w posiadanie danego produktu (usługi). Ze strony producenta cena jest natomiast wynagrodzeniem za nakłady, które poniesiono na wyprodukowanie danego produktu. Ceny kształtuje się poprzez politykę cenową, czyli konkurencyjność, wskaźnik elastyczności cenowej popytu, rabatów, zniżek, progu rentowności.

3. Dystrybucja – to sposób rozmieszczenia gotowych produktów na przestrzeni rynku oraz ich sprzedaż. W dystrybucji istotne są kanały dystrybucji, które są układami wzajemnie zależnych od siebie organizacji włączonych w ciąg udostępniania produktu nabywcom.

4. Promocja to zestaw działań służący do jak najlepszego przekazania odbiorcy takich informacji i danych, które zachęcą go do nabycia danego produktu. W skład działań promocyjnych wchodzi: reklama, propaganda marketingowa, sponsorowanie, sprzedaż osobista, oraz promocja sprzedaży.

W rozszerzonej formule 7P do wymienionych wyżej elementów dodano kolejne trzy:

  • ludzie (people) – czyli personel obsługujący klienta,
  • proces (process) – czyli cała procedura świadczenia usługi (od zachęcenia klienta do zakupu poprzez działania reklamowe po obsługę po sprzedaży – gwarancja, serwisowanie),
  • świadectwo materialne (physical evidence) – wszelkie materialne i wizualne elementy, które dla klienta są dowodem, który świadczy o jakości wykonanych usług (logo, wyposażenie przedsiębiorstwa, budynki i budowle).

Formuła 4C to koncepcja która przedstawia punkt widzenia klienta. Powstała ona w odpowiedzi na koncepcję 4P, która z kolei obrazowała punkt widzenia przedsiębiorcy, twórca idei 4C – Robert Lauterborn stwierdził, że w marketingu o wiele istotniejsze są zapatrywania klienta.

Zaproponował więc następujące elementy:

  1. Wartości dla klienta (customer value) – są to wszelkie korzyści, które wynikną dla klienta z tytułu nabycia usługi (w 4P odpowiednikiem jest produkt).
  2. Koszt (cost) – odpowiednik ceny w 4P, jest to po prostu koszt poniesiony przez klienta.
  3. Wygoda (convenience) – dostępność produktu na rynku, bezproblemowa możliwość jego nabycia (odpowiednikiem w poprzednim modelu była dystrybucja).
  4. Komunikacja z rynkiem (communication).

Formuła 4C wymienia te same elementy co 4P, jednakże są one przedstawione z perspektywy klienta i skupiają się na jego potrzebach.

Elementy i przykłady marketingu mix spotkać możemy w usługach administracyjnych czy turystycznych.

Was this helpful?

1 / 0