Motywacja do nauki

motywacjanauka_m-2798714Motywacja jest stanem gotowości człowieka do podjęcia danego działania, jest to pobudzony potrzebą zespół pewnych procesów (psychicznych i fizjologicznych), który określa podłoże zachowań ludzi oraz ich zmian. Innymi słowy jest to wewnętrzny stan człowieka, który służy skierowaniu jego działań na dany cel. Jest to zjawisko złożone.

Procesy motywacyjne skierowują zachowania człowieka na osiąganie istotnych dla niego stanów rzeczy, dzięki nim ludzie wykonują pewne czynności tak, aby doprowadziły go do zamierzonych rezultatów. Pod wpływem tychże procesów człowiek zmienia swoje warunki zewnętrzne, własne postępowanie, cechy swojej osoby, a także własne położenie. Jeśli robi to świadomie, wówczas wynik takich działań będziemy nazywać celem.

Na proces motywacyjny składa się szereg poszczególnych motywów, które są bodźcami inspirującymi do działania, przeżyciami które mogą nie tylko pobudzać do działania, ale również powstrzymywać lub przeszkadzać w jego wykonaniu. Motywacją zajmuje się wiele nauk, które próbują interpretować ludzkie zachowania, takie jak psychologia, socjologia, etyka.

sposob-na-nauke_m-1631775Procesy motywacyjne mają na celu przede wszystkim:

 • Skierowanie wysiłków na cele.
 • Pobudzanie energii do działania.
 • Skoncentrowanie uwagi i selekcjonowanie bodźców.
 • Wypracowanie adekwatnych sposobów postępowania.
 • Konsekwentne i wytrwałe wykonywanie swoich zadań.

Proces motywacyjny jest w ogromnej mierze wyuczona i podlega wychowaniu, co oznacza, że można go kształtować.

Motywację możemy podzielić na dwa rodzaje:

 • Motywację wewnętrzną – gdy człowiek sam odczuwa potrzebę i dąży do jej zaspokojenia.
 • Motywację zewnętrzną – kiedy mamy do czynienia z potrzebami rozbudzonymi poprzez stosowanie nagród i kar, manipulowaniem możliwościami, które są zawarte w danej sytuacji.

Motywacja może być również pozytywna i negatywna. Z motywacją negatywną mamy do czynienia wtedy, gdy stosowane są kary związane z zachowaniem unikania, im bliższa jest kara, tym bardziej widoczny jest unik. Powoduje ona u ucznia lęk przed otrzymaniem złej oceny, przed nie zdaniem do następnej klasy. Wpływa więc mobilizująco na zwiększenie efektywności działań w celu uniknięcia takiej kary. Motywacja pozytywna opiera się na dodatnim wzmocnieniu i wiąże się z zachowaniem typu „dążenie do”, które jest silniejsze im bliżej znajduje się nagroda. Ten typ motywacji umożliwia uczniowi osiąganie lepszego niż do tej pory poziomu ocen.

Motywacja do nauki

jakmotywowacdonauki_m-4588564Wszyscy uczący się mają niejako wrodzoną chęć poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. O ile jednak w wieku przedszkolaka dzieci cieszą się z nauki czytania i pisania oraz poznawania tajników otaczającego ich świata, o tyle w wieku szkolnym u wielu uczniów następuje przebiegunowanie postaw. Dzieci szkolne traktują naukę jako pracę mozolną, która nie daje żadnej przyjemności, a na jej rezultaty trzeba czekać zbyt długo. Należy więc umiejętnie sterować motywacjami naszych pociech, gdyż jak wiadomo, czynniki takie jak zainteresowanie, poczucie kompetencji, wiara we własne możliwości mają duży wpływ na jakość i skuteczność motywacji.

Motywacja do nauki u dziecka będzie wiec wzmacniana poprzez:

 • Zainteresowanie rodziców nauką dziecka (zachowania takie jak rozmowy o szkole, dobry kontakt z nauczycielem).
 • Wzmocnienie poczucia wartości dziecka, przekonanie go o tym, że potrafi sobie poradzić z nauką, mimo ponoszonych od czasu do czasu porażek.
 • Zaoferowanie naszej pomocy, gdy pojawią się trudności.
 • Przyjazna nauce i szkole atmosfera domowa.
 • Dbanie o to, aby nasze ambicje względem postępów dziecka w nauce nie były zbyt wygórowane, gdyż hamuje to motywację.
 • Konsekwentne i systematyczne kontrolowanie odrabiania zadań domowych, sprawdzaniu dzienniczka ocen i oferowaniu naszej pomocy.
 • Umacnianie autorytetu nauczyciela.
 • Udzielanie pochwał dziecku za jego zaangażowanie się w pracę i włożony wysiłek.

Niechęć ucznia do nauki nie wynika zawsze tylko z jego złej woli czy lenistwa. Warto dotrzeć do źródła napotkanego przez niego trudności. Mogą one wynikać z różnych przyczyn, dlatego zanim podejmie się działania, należy jasno sprecyzować styl działania oraz jego cel.

Was this helpful?

0 / 0