Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Wrzuć artykuł na Fejsa! poleć na NK

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to oczyszczalnie przeznaczone do każdego rodzaju gruntu. Można je stosować nawet w gruntach o niewielkiej przepuszczalności, a także przy każdej wysokości wód gruntowych, jeśli tylko dobierzemy odpowiedni do nich odbiornik oczyszczonej wody. Najczęściej spotykanymi przydomowymi oczyszczalniami są oczyszczalnie typu biologicznego.

Oczyszczalnie biologiczne pracują na trójkomorowym, przepływowym zbiorniku. Zbiornik ten jest wyposażony w samooczyszczające się złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny i układ napowietrzania. W przypadku takiej technologii ścieki są oczyszczane w dwóch fazach: tlenowej i beztlenowej. Daje to gwarancję wysokiej skuteczności, sięgającej nawet 97%. Zaletą tego typu oczyszczalni jest fakt, że oczyszczoną wodę pościekową możemy odprowadzić do rowu, rzeki lub studni chłonnej nie łamiąc przy tym prawa. Wodę taką możemy także zużyć do podlewania trawnika. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, typu biologicznego, montowane przez specjalistyczne firmy, spełniają w pełni wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z dnia 19.02.2009 roku.). Oczyszczalnie wytwarzane są z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym, dzięki czemu są one bardzo trwałe i odporne na uszkodzenia, przy jednakowym zachowaniu niewielkiej masy własnej. Zachowują stuprocentową szczelność, zatem nie powinniśmy mieć obaw, że nieczystości przenikną do gruntu lub wód gruntowych.

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków oparta jest na kilku krokach. Ścieki przyłączem kanalizacyjnym wpadają do pierwszej komory, czyli do osadnika gnilnego. Tu odbywa się pierwszy etap oczyszczania. Tłuszcze zostają odseparowane, następuje sedymentacja, czyli oddzielenie zawiesin oraz rozkładanie substancji zawartych w ściekach przez beztlenowce. Produktami tych przemian są woda, dwutlenek węgla i wytrącone osady.

Drugim etapem jest grawitacyjny przepływ podczyszczonych w pierwszej komorze ścieków do komory drugiej – reaktora biologicznego. Tam flory bakteryjne dokonują kolejnego procesu oczyszczania. Bakterie rozkładają zawarte w ściekach szkodliwe substancje organiczne. Część z tych związków bakterie utleniają, część asymilują i wykorzystują do namnażania swoich kolonii. Dzięki temu flora bakteryjna pozostaje ciągle na stałym i zrównoważonym poziomie.

W ostatnim etapie, w komorze zwanej osadnikiem wtórnym, zachodzi klarowanie wody pościekowej, polegające na usunięciu ewentualnych pozostałości osadu czynnego i złuszczonych warstw flory bakteryjnej. Osad powstały w wyniku tych procesów jest zwrotnie przetłaczany do komory pierwszej, czyli osadnika gnilnego. Po zakończeniu klarowania oczyszczona woda wypływa przelewowo poza zbiornik oczyszczalni.

Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków nie powinna przynosić nam żadnych uciążliwości. Najważniejszym zabiegiem eksploatacyjnym jest bez wątpienia regularne opróżnianie pierwszej komory z osadu. Opróżnianie takie zaleca się wykonać raz w roku, w mniej więcej równych odstępach czasu. Pamiętajmy, że bezwzględnie zabronionym jest opróżnianie komory drugiej, gdyż utrata złoża biologicznego wiąże się z koniecznością naprawy, której producenci nie obejmują gwarancją. Raz w miesiącu możemy zastosować preparaty bakteryjne, w celu uzupełnienia i wzbogacenia szczepów bakterii, znajdujących się w reaktorze bakteryjnym. Nie jest to zabieg uciążliwy, gdyż gotowy preparat wsypujemy po prostu do miski ustępowej. Mnogość i bogactwo szczepów bakterii usprawniają proces oczyszczania. Nie wlewajmy do oczyszczalni skroplin z kondensacyjnych pieców c.o, ani nie wrzucajmy do nich środków higieny osobistej. Działania takie mają negatywny wpływ na skuteczność i motorykę pracy urządzenia oczyszczającego. Nie wlewajmy do zlewów, muszli, wanien agresywnych środków chemicznych, takich jak paliwa, kwasy, oleje. Substancje takie mogą zabijać kolonie bakterii znajdujące się w reaktorze biologicznym, co spowoduje nieskuteczność procesu oczyszczania. Z tej grupy należy wyłączyć oczywiście detergenty myjące i piorące.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie wymaga izolacji termicznej, gdyż ciepło uwalniane w procesie fermentacji oraz dostarczane ze spływającymi ściekami, nie pozwoli na zamarznięcie oczyszczalni w czasie wysokich mrozów. W wyniku pracy dmuchawy oczyszczalnia może emitować delikatny dźwięk, nie montujmy jej zatem w pobliżu okien sypialni. Zapach oczyszczalni biologicznej powinien przypominać zapach mokrej trawy, zatem wszelkie odstępstwa od tej reguły mogą sugerować niepoprawne jej działanie.

Was this helpful?

0 / 0