Renta rodzinna

Osoby które chcą ubiegać się o rentę rodzinną muszą w pierwszej kolejności sprawdzić, czy osoba po której starają się o rentę spełnia w chwili śmierci następujące warunki. A dokładnie renta ta przysługuje dopiero wówczas gdy osoba w chwili śmierci mogła dostać emeryturę lub spełniała warunki wymagane do uzyskania renty o niezdolności do jakiejkolwiek pracy. Jednak również członkowi rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała np. zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne również przysługuje renta rodzinna.

Renta rodzinna – komu przysługuje?

Renta rodzinna przysługuje: – do ukończenia 16 lat, – do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, – osobie która osiągnęła wiek 50 lat lub jest niezdolna do pracy, – osobie która wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, – dziecku które nie ukończyło 16 lat, a gdy kształci się w szkole – 18 lat,

– osobie która sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnego funkcjonowania.

Jeżeli przychód zarobku jest niższy od 70 proc. miesięcznego wynagrodzenia 2029,90 zł, ZUS wypłaca rentę w pełnej tej wysokości. Świadczenie to podlega jednak zmniejszeniu wtedy, kiedy osiągany dochód przekracza 2029 zł .Wtedy gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest parę osób, wówczas maksymalną kwotę zmniejszenia ustala się do liczby tych osób. Jeśli zaś świadczeniobiorca osiąga przychód przekraczający ok. 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli . 3769,80 zł, ZUS zawiesza przysługującej mu renty rodzinnej lub jej części.

Renta rodzinna wynosi:

 • dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
 • dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
 • dla trzech i więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej dodatek dla sierot zupełnych.

Osoby które pobierają rentę rodzinną muszą powiadomić ZUS o:

 • okolicznościach,
 • o dostawaniu przychodu z tytułu zatrudnienia,
 • o wartości tego przychodu,
 • pobieraniu zasiłku,
 • pobieraniu świadczeń przedemerytalnych,
 • zmianie miejsca zamieszkania (adresu),
 • o pobieraniu renty bądź emerytury z innego tytułu,
 • oraz o pobieraniu nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Was this helpful?

0 / 0