Umowa o dzieło

W dzisiejszych czasach umowa o pracę coraz częściej zostaje zastąpiona umową o dzieło lub umową zleceniem. Należy jednak pamiętać, że nie można stosować umowy o dzieło w celu obejścia prawa, tzn. korzystać z umowy o dzieło w sytuacji, kiedy spełnione są wszystkie warunki umowy o pracę.

Taka forma zatrudnienia jest wygodna dla pracodawcy, gdyż nie odprowadza składki ZUS. Dla większości pracowników zatrudnienie na takich warunkach jest niekorzystne. Brak świadczeń socjalnych m.in. zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenia zdrowotnego czy emerytalnego to tylko nieliczne minusy umowy o dzieło. Należy pamiętać, że taka forma zatrudnienia nie daje nam prawa do urlopów czy odpraw, a zlecone zamówienie wykonujemy samodzielnie, na własną odpowiedzialność.

Umowa o dzieło została uregulowana przez Kodeks Cywilny (art. 627 – 646). Może być zawarta w formie ustnej lub pisemnej, choć zaleca się podpisanie umowy (ze względu na ewentualne różnice zdań w kwestii wynagrodzenia czy efektu końcowego). Umowa powinna dokładnie określać dzieło, które zostało zlecone. Należy pamiętać, że umowa o dzieło może dotyczyć przygotowania i prezentacji referatu, stworzenia folderu reklamowego czy wykonania mebli w związku z tym warto zastrzec z czego dzieło ma zostać wykonane oraz sposób wykonania.

Dzieło powinno zostać przygotowane zgodnie z przedstawionym sposobem oraz w określonym w umowie terminie. W przeciwnym razie zamawiający może zażądać zmiany sposobu realizacji dzieła oraz określić nowy termin. Jeśli po upłynięciu kolejnego terminu dzieło nie zostanie przekazane zamawiającemu, może on odstąpić od umowy lub zlecić wykonanie poprawek. W ostateczności zamawiający może zlecić dokończenie dzieła innej osobie, ale na koszt wykonawcy. Umowa powinna zawierać także informację o wynagrodzeniu. Jeśli nie ustala się konkretnej kwoty, można podać wskazówki za co zamawiający może zapłacić więcej, a co spowoduje, że wykonawca otrzyma niższe wynagrodzenie. Umowa o dzieło wygasa po wykonaniu dzieła i wypłacie należności.

Umowa o dzieło, określana również jako umowa rezultatu dotyczy efektu końcowego w postaci dzieła, w przypadku takiej umowy wynagradzany jest efekt końcowy, a nie dążenie do niego.

Umowa o dzieło autorskie jest rozliczana w sposób mniej narażający zamawiającego na straty, ponieważ podstawa opodatkowania umowy o dzieło wynosi 50%.

Was this helpful?

0 / 0